Tauron Entertainment S.r.l. 

Via Giacomo Peroni,452 – 00131 Roma

E-mail: info@tauron.it

Tel.: 0645563201